Mer om QRMA bodyscanning

QRMA – Quantum Resonance Magnetic Analyzer

QRMA är ett instrument för kvantmedicin/energi- och frekvensmedicinsk scanning.

Människokroppen består av ett stort antal celler vilka är i kontinuerlig tillväxt, utveckling, differentiering (delning), regenerering (återhämtning/återuppbyggnad) och apoptos (celldöd), detta är en del av cellernas livsprocess.
25 miljoner celler delas per sekund i en vuxen kropp (!) t.ex. förnyas ständigt kroppens blodceller med en hastighet av cirka 100 miljoner blodceller per minut! I denna process av celldelning och celltillväxt bildas elektromagnetiska vibrationer, vågor eller frekvenser. Detta sker genom att laddningen av atomkärnorna inuti cellerna och elektronerna utanför cellerna kontinuerligt rör sig i hög hastighet.

Dessa frekvenser (elektromagnetiska våglängder)som avges i kroppen representerar olika specifika organ och tillstånd. De utsända frekvenserna är olika under olika förhållanden i människokroppen, d.v.s. så skiljer sig frekvenserna åt när vi är i balans och har hälsa eller om vi är obalans och till sist kanske utvecklat någon sjukdom. Leverceller har sin specifika frekvensform, liksom ögats celler har sitt o.s.v. Om man ​​kan utläsa dessa specifika frekvenser och utläsa avvikelser och obalans i energifördelningen, kan vi utläsa statusen för kroppens funktion. Det sägs att vi aldrig kan må bättre än kvalitén på våra cellers energi.

Inom kvantmedicinen anser man att den mest grundläggande orsaken till att vi bli sjuka är en förändring av atomernas och elektronernas vibration/frekvens, vilket påverkar cellernas energistatus. Denna energiobalans ger till slut en påverkan på organnivå och ohälsa kan uppstå i form av olika symptom beroende vilken funktion som är ur balans. Energibrist, trötthet, värk etc. kan vara tecken på att energikapaciteten är nedsatt.

Energin hos dessa frekvenser (elektromagnetiska våglängder) är extremt svag och mäts i nanogauss eller mikrogauss. Avvikelser p.g.a. brister i näringsstatus och fysiska förändringar blir mätbara avvikelser i jämförelse med normala frekvenser.

Energin i dessa svaga magnetfält avläses genom att hålla en sensor i handen och resonansspektra för standardvärden sänds ut och mäts i respons. Informationen bearbetas av datorns programvara och värdena jämförs i skala från negativ (underskott) till positiv (överskott). Skillnaden i frekvensvärdet indikerar omfattningen av brister och obalanser. De elektromagnetiska vågorna som utsöndras vid obalanser och ohälsa skiljer sig alltså från de elektromagnetiska vågorna som visar sig vid normalt tillstånd i cellerna.

Detta förfarande liknar principen att lyssna på sändning från olika frekvenser för radio- eller TV-kanaler. Det finns många olika radiovågor i luften och du måste välja rätt frekvens för att lyssna på just det du vill höra/se. Otydliga signaler ger störningar och felaktig frekvens ger dig fel information (musik etc) jämfört med det du vill se/lyssna på.

Mer kända resonansmetoder är t.ex. att EKG mäter hjärtats elektriska impulser (frekvenser), EEG mäter hjärnans elektriska impulser och att ekolod genom resonans kan mäta hur t.ex. sjöbotten ser ut och ultraljud kan avläsa fostret i livmodern eller hur organen ser ut.

OBS! Detta instrument avser inte att diagnostisera sjukdomar och kan ej heller jämföras med vårdens diagnostiska metoder. Vid misstanke om sjukdom skall läkare alltid i första hand kontaktas för medicinsk utredning!
QRMA kan användas för att försöka söka samband mellan t.ex. näringsobalanser och brister i näringsupptag etc. vilka kan leda till energibrist, trötthet etc. QRMA används även för jämförande uppföljning av resultat vid intag av näringstillskott.